Sociala klasser i mitten av 1700-talet

Ibland när man sitter och läser i kyrkoböcker och andra gamla handlingar hittar man saker som man inte trodde fanns och ett sådant exempel hittar man i Hyby kyrkobok (C:3 s.327-328). Här har prästen skrivit in en Kunglig förordning över hur mycket olika personer skall betala för stämpelpapper till sina lysningssedlar. Det är intressant att se hur de olika kategorierna av människor delades upp i olika ”klasser” beroende på deras arbete. Nedan finns listan på vem som skulle betala hur mycket. Jag har sorterat om den ursprungliga tabellen för att få den i ordning.

Utdrag af Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution och förordning, angående Stämplat papper, dater: d:14 Januari 1748, § 20 Lysnings sedlar till äcktenskap.

 • För besutna Adelsmän och löntagare, öfver till och med 300 Rdl Smts lön, Biskoppar, Superintendenter, Præsides, Consistriarum, Professorer, Doctorer, Domprobstar och deras vederlikar. Borgmästare i de större städerna (6 Rdl)
 • BruksPatroner (5 Rdl)
 • Borgmästare i de mindre städerna (4 Rdl)
 • Rådmän och Stadssecreterare i de större städer (4 Rdl)
 • Förmögna Borgare (4 Rdl)
 • Mindre förmögna och mindre lönagånde Adelsmän och löntagare (3 Rdl)
 • Pastores i städern och på landet, Lectorer samt Bibliothicarier, Adjuncter, Språk- och Exercitiemästare wid Academierne (3 Rdl)
 • Private Inspectorer, Bokhållare, Arrendatorer, Advocater, LiquidationsCommissar. Med flera deras wederlikar (3 Rdl)
 • Rådmän och Stadssecreterare i de mindre städer (2 Rdl)
 • Mindre förmögna Borgare (2 Rdl)
 • StadsNoatarier, Casseurer, Fiscaler, Postmästare, kämnärer i de större städer (2 Rdl)
 • Gårdsfogdar (2 Rdl)
 • Cappellaner och Collegæ wid Scholar (1 Rdl 16 öre)
 • Nådårs-, Hus-, Bruks- och Hjälpepräster med deras wederlikar (1 Rdl 16 öre)
 • Orgænister och Klockare i Större städer, samt stora församlingar på landet (1 Rdl)
 • De minst förmögna Borgare (1 Rdl)
 • StadsNotarier, Casseurer, Fiscaler, Postmästare, kämnärer i de mindre städer, samt länsmän, städernas Betjente såsom Mätare, Åkare, Packare med flera (1 Rdl)
 • Förmögna Bergsmän, Rusthållare, Nämndemän, Hammar mästersmeder, Sågare och Möllare (1 Rdl)
 • Underofficerare (1 Rdl)
 • Andra förmögna Bergsmän, Rusthållare, Smältare, Kostwändare, samt besutna och Bofaste Enklingar af Allmogen (24 öre)
 • Kammardrängar, ExecutionsBetjänter, Laquijer, Gesäller (24 öre)
 • Åtskilliga Wärks och Private Personers handtwärkare (24 öre)
 • Socknehandtwärkare (24 öre)
 • TrägårdsMästare, Jägare med flera deras wederlikar (24 öre)
 • Orgænister och Klockare i mindre församl: på landet (16 öre)
 • Bondedrängar som tillträda hemmansbruk (16 öre)
 • Skogwaktare (16 öre)
 • Ryttare, Dragoner, Soldater, Båtsmän och Torpare, Lösa arbetskarlar i Städerna och på Landet (8 öre)
 • Stall- och Brofogdar, Läredrängar, Fiskare och Krögare på Landet (8 öre)

ANTAL FÄRGBILDER

63 098 537

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär