Vilka fångar – vilka fängelse 1826

Kongl. Maj:ts och Rikets
Hof=Rätts öfwer Skåne och Blekinge
Circulaire=Bref
till Underlydande Domar,
angående
Fästnings=Orter för Personer, som ditdömas.
Gifwet Christianstad den 22:dre Februari 1826

Wi, President samt Ledamöter uti Kongl. Maj:ts och Rikets hof=Rätt öfwer Skåne och Blekinge förståndige de under Kongl. Hof=Rätten lydande Domare till efterrättelse att, i följd af Kongl. Maj:ts nådiga befallning i skrifwelse den 26 Augusti sistledit år till Dess och Rikets krigs=Collegium om werkställighet af en för nödig ansedd classification af fångar efter deras brott och lynnen, med afseende på den större eller mindre säkerhet, som till deras förwarande, Fästningarne kunna erbjuda, Kongl. Collegium, enligt hitkommen skrifwelse af den 7 i denna månad, ansett följande fördelning hädanefter böra iakttagas:
 
Att Ny=Elfsborg, Carlsten och Carlskrona anwisas åt sådane brottslingar, hwilka för lifstiden äro dömde deras frihet förlustige för de gröfsta brott, såsom mord, mordbrand, råd, stöld, sedelförfalskning och falskt myntande;
 
Att Malmö och Landskrona anwisas för alla på wiss tid för stöld dömde personer;
 
Att Christianstad anwises åt sådane, som äro dömde för edsöre= och Lurendrägeribrott, wårdslös eller bedräglig Concurs samt kronobalance;
 
Och att Götheborgs Fängelse anwisas personer, dömde för militaira förbrytelser, enär desse icke äro af så grof beskafenhet att de kunna hänföras till ofwan uppräknade brott.
 
Då denna fördelning allt framgent bör tjena till efterlefnad, komma de hittills hwarje halft år meddelade Fånge=fördelningar att uteblifwa; Men inträffar den händelse att å någon af förenämnde Fästningar utrymme skulle saknas för den dit anwiste Fånge=Class, widtager Kongl. Krigs Collegium, efter derom erhållen underrättelse, sådane åtgärder, som för ändamålet äro mest tjenliga; Äfwensom Kongl. Collegium tillkännagifwet, att genom nu skeende flyttningar utrymme beredes för lifstids fångars emottagande för närwarande på Carlstens Fästning, och att rum finnas både i Landkrona och Malmö åt de på wiss tid för stöld till Fästning dömde personer.
Christianstad den 22 Februari 1826
På Kongl. Hof=Rättens wägnar
Casp. W. Ehrenborgh /G.Cervin

Källa: Malmöhus läns landskansli DIa:110 #126

ANTAL FÄRGBILDER

63 124 153

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär