Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Kronoarbetskåren D3AE:2 (1848-1860) (AID: v445887 Öppna, NAD: SE/LLA/10260)

Beskrivning av AID

Kronoarbetskåren D3AE:2 
AIDv445887 
VolymtypFångrullor. Femte kompaniet
Årtal1848-1860
Kronoarbetskåren
LänBlekinge län
LandskapBlekinge
ArkivtypFängelsearkiv
InformationGenom kungl. brev den 8 augusti 1842 till svar på en framställning från fångvårdsstyrelsen upplöstes dels de allmänna arbetskompanierna i Karlskrona och på Kungsholmen därutanför, dels pionjärkåren vid Karlsborg. (Se allmänna arbetskompaniernas resp. Pionjärkårens arkiv.) Manskapet sattes in i den samtidigt upprättade kronoarbetskåren som kom till för att lösa problemet med bristen på utrymme för arbetsfångar i rikets fästningar och korrektionsinrättningar. Tanken var att den militära tukten borde främja ordning och arbetsflit mer än sysslolösheten i ett fängelse och verka mindre nedsättande i allmänhetens ögon än vistelsen på en korrektionsinrättning. Dessutom borde den nationalekonomiska vinsten av kronarbetskarlarnas arbete för allmän eller enskild räkning och av deras självförsörjning efter frigivningen bli avsevärd.
Enligt 1842 års reglemente stod kronoarbetskåren under krigslagarna. Före avsändandet dit skulle karlarna avlägga tjänsteed och om de vägrade detta sändas till korrektionsinrättning. Insubordinationsbrott straffades in på 1860-talet ofta med arkebusering. Manskapet skulle exerceras två timmar varje sön- och helgdag, dessutom undervisas minst fyra timmar efter gudstjänsten i salighetslära, läsning, skrivning och räkning. Av söckendag borde tolv timmar användas till arbete, en timme till bön eller skolundervisning, sju timmar till sömn, tre timmar till måltider och vila samt en timme till klädsel, rengöring och mindre lagning av klädespersedlar. Förplägnad och underhåll stod krona för men för intjänade flitpengar kunde karlarna förbättra sin kost och köpa tobal eller snus, dock inte starka drycker som var farliga för disciplinen. Det ålåg befälet att försöka ordna arbete åt avgående kronoarbetskarl som emellertid frigavs och förpassades också utan arbete. Den utdömda arbetstiden var två år för första resan stöld, tre år för andra, fyra år för tredje och därutöver. Den som hade förvärvat yrkeskunskaper, uppfört sig väl minst sex månader och sparat 50 riksdaler i flitpengar kunde bli fri i förtid. Genom tilläggsbestämmelser år 1845 fick frigivna kronoarbetskarlar rätt att stanna vid kåren eller återkomma som frivilliga, något som ej sällan utnyttjades.
Den nya kåren bildades del av allmänna arbetskarlar och pionjärer, dels av fullt arbetsföra korrektionister från Malmö och Långholmen, dels av folk som förvarades i länshäktena i väntan på plats vid korrektionsinrättning. Enligt reglementet skulle kåren delas in i fyra klasser, nämligen fästningsklassen för försvarslösa (dvs arbetslösa) som var frigivna efter avtjänat straff eller lössläppta i brist på bevis och vidare för opålitliga arbetsfångar, lägre fältklassen för ostraffade försvarslösa, högre fältklassen för övriga försvarslösa och soldatklassen för värvade som hade strukits ur krigsmaktens rullor till följd av dåligt uppförande. Det fanns emellertid inte tillräckligt med folk för fältklasserna och därför blev kåren indelad enbart i fästningsklass för försvarslösa dömda till allmänt arbete och soldatklass för utstrukna värvade.
Fästningsklassen bestod av flera kompanier, förutom tre avdelningar som kring mitten av 1840-talet byggde länsfängelser i Falun, Gävle och Linköping och därefter införlivades med kompanierna. Soldatklassen däremot bestod av ett enda kompani, Första kronoarbetskompaniet som från 1860 kallades Disciplinkomplaniet. Det arbetade 1843 vid Trollhätte kanal, 1844-1860 vid Strömsholms kanal, 1860-1870 vid Borghamns kaklstensbrott, 1870-1872 på Bollö och Tjurkö utanför Karlskrona sysselsatt med stenhuggning för enskild firma. Jämlikt kungl. brev den 17 maj 1872 upphörde kompaniet att vara en avdelning av kronoarbetskåren och ställdes under krigsförvaltningen. I september samma år blev det förlagt till Karlsborg.
Andra, Tredje och Fjärde kronoarbetskompanierna vid Karlsborg bildades av pionjärer, allmänna arbetskarlar och korrektionister från Malmö De sysselsattes med befästningsarbeten och utgjorde tillsammans en bataljon från 1843 till 1860 då Fjärde kompaniet gick upp i Andra och Tredje. Därefter bestod Karlsborgsbataljonen av två kompanier till 1863 då Tionde kompaniet flyttades dit från Vaxholm. Det fick 1870 namnet Fjärde kronoarbetskompaniet och blev 1871 förlagt till Borghamn. Detachement av bataljonen var på 1850-talet förlagda till Borghamn och Enholmen (se Sjätte kompaniet). När bataljonen upplöstes 1872 förflyttades Andra och Tredje kompaniernas manskap till Tjurkö kronoarbetsstation för att ägna sig åt stenhuggning liksom förut Disciplinkompaniet. Fjärde kompaniets manskap överförders till Borgahmns kronoarbetsstation och sysselsattes alltjämt vid kalkbrottet.
Femte och Sjätte kronoarbetskompanierna i Karlskrona bildades av manskap från Allmänna arbetskompanierna där och sysselsattes huvudsakligen vid örlogsvarvet. Jämlikt kungl. brev den 11 februari 1847 slogs Sjätte kompaniet nästföljande maj samman med Femte. Detta upplöstes jämlikt kungl. brev den 4 juli 1866 och manskapet överfördes till Karlsborgsbataljonen. Elfte kompaniet (se detta) fick 1869 namnet Femte. Ett kompani på Enholmen utanför Slite som bildades av manskap från Karlsborgs och Rindbataljonerna jämlikt kungl. brev den 5 augusti 1853 fick namnet Sjätte kronoarbetskompaniet. Det upplöstes hösten 1858 efter fullförda befästningsarbeten och manskapet fördelades på Karlsborgskompanierna jämlikt kungl. brev den 17 juli samma år. Sjunde och Åttonde kronoarbetskompanierna på Kungsholmen untaför Karlskrona bildades av manskap från allmänna arbetskompanierna där och sysselsattes med befäsningsarbeten. När dessa hade framskridits förflyttades 100 man till Karlsborg och återstoden av Kungsholmenkompanierna slogs samman till Åttonde kronoarbetskompaniet jämlikt kungl. brev den 11 februari 1847. Kompaniet upplöstes jämlikt kungl. brev den 25 juli 1848 och manskapet införlivades med Femte kronarbetskompaniet i Karlskrona.
Nionde och Tionde kronoarbetskompanierna på Rindö vid Vaxholm bildades av korrektionister från Långholmen och sysselsattes med befästningsarbeten. De utgjorde en bataljon från 1843 till 1857 då Nionde kompaniet gick upp i Tionde. Detta flyttades 1861 till Vaxholm och 1863 till Karlsborg jämlikt kungl. brev den 28 juli det sistnämnda året. Det bytte 1870 namn till följd av kungl. brev den 21 december samma år. Ett år senare upplöstes det och överfördes till Borghamns kronoarbetsstation som just hade upprättats.
Elfte kronoarbetskompaniet bildades jämlikt kungl. brev den 13 juli och 8 november 1853 av män som var dömda till allmänt arbete på viss tid utan att vara åtalade för brott. Det svarade mot vad som tidigare kallades fältklassen och numera pionjärklassen. Det var förlagt på Kungsholmen utanför Karlskrona från 1854, Rindö från 1859 till följd av kungl. brev den 19 juli samma år, till Vaxholm från 1861. Från 1869 hette det Femte kronoarbetskompaniet och från 1872 helt enkelt Kronoarbetskompaniet då det till skillnad från fästningsklassens kompanier hade kvar sin militära organisation. Det upplöstes 1891 och manskapet förflyttades till Tvångsarbetetsanstalten på Svartsjö som hade inrättats genom kungl. brev den 19 mars 1888.
Fästningsklassen militära organisation upphövdes genom kungl. brev den 17 maj 1872 och militärbevakningen drogs in. Kompanierna upplöstes och manskapet förflyttades till de två nyinrättade kronoarbetsstatioerna vid Borghamn och på Tjurkö. Dessa var därefter centrala arbetsanstalter för arbetsföra män över 21 år som hade dömts till tvångsarbete efter undergånget straffarbete. För straffade män under 21 år inrättades genom kungl. brev den 21 december 1883 en arbetsanstalt på Nya Varvet i Göteborg, nämligen Östra kronoarbetsstationen som öppnades i augusti 18884. För ostraffade män under 21 å inrätades jämlikt kungl. brev den 12 juni 1885 Västra kronoarbetsstationen på Nya Varvet.
Kronoarbetskåren upplöstes genom kungl. brev den 30 mars 1894 som föreskrev att kronoarbetskarlarna vid Borghamn och på Tjurkö från den 1 augusti samma år skulle försvaras på den centrala tvångsarbetsanstalt som då övertog det utrymda straffängelsets byggnader i Karlskrona. Samtidigt blev Östra kronoarbetsstationen tvångsarbetsanstalt och Västra kronoarbetsstationens manskap flyttades till Svartsjö till följd av kungl. brev 2 februari och 7 december 1894.
"De gamla kronoarbetsstationerna i Tjurkö, Vaxholm och Borghamn hade överlevt sig själva. Byggnaderna voro om nätterna instängda i stora gemensamma sovsalar, och bevakningen var otillräcklig. I följd härav hade en mängd självsvåld av allehandla slag insmugit sig; spritvaror insmugglades, vilda slagsmål, vilda slagsmål och blodiga scenere voro ganska vanliga, och det var ofta förenat med verklig livsfara för bevakningen att uppträda och göra sin plikt. Osedlighet i homosexuell riktning torde också ej så sällan ha förekommit. Rymningar förekommo så tätta att det knappast väckte något uppmärksamhet om en eller annan, stundom hela grupper, avveko; de infångades snart igen, återfördes och dömdes till några dagas arrest för att sedan vid första lägliga tillfälle åter försvinna.
Ett system där sådan var möjligt kunde ej tolereras, när i våra dagar de penitentiära frågorna började tillvinna sig allmänhetens och myndigheternas intresse. En radikal omvälvning måste ske, och fångvårdsstyrelsen beslöt att genom en kraftåtgärd på en gång göra slut på eländet. Att reforemera några detaljer var både svårt och lönlöst; allt det gamla måste bort med alla dess traditioner och helt ny institution uppbyggas på andra platser och under nya former. De nya platserna blevo Svartsjö och Karlskrona, den förra avsedd att hysa arbetsföra och friska, den senare skulle omhändertaga de psykiskt och kroppsligt mest nedsatta individerna." (Frans Berglund)
Kronoarbetskårens arkiv består av arkiv som bildades av olika enheter inom kåren, vare sig avdelningar, detachement, kompanier, bataljoner, eller kronoarbetsstationer. Arkivbildningen skedde i flera fall utan avbrott bakåt eller framåt i tiden. Exempelvis är Karlsborgsbataljonens arkiv en fortsättning av Pionjärkårens och Karskrona- respektive Kungsholmskompaniernas arkiiv en fortsättning av Allmänna arbetskompaniernas. Likaså fortsätter Fjärde kompaniets arkiv i Borghamns kronoarbetstations och Karlsborgsbataljonens samt Andra och Tredje kompaniernas arkiv i Tjurkö kronoarbeststations. Arkivbildningen avbröts i regel ej heller vid förflyttningar av enheter. Det gäller exempelvis Tionde kompaniet vid förflyttningen från Vaxholm till Karlsborg och vidare (under namn av Fjärde kompaniet) till Borghamn. Undertagna är vissa enheter som upplöstes i samband med förflyttning, såsom avdelningen i Falun och Sjätte kompaniet på Enholmen.
Detta sammanhang i arkivbildningen gör det naturligt att se kronoarbetskårens arkiv som en enhet trots dess geografiskt spridda proveniens. Det är därför lyckligt att arkivet kunde hållas samlat tack vare fångvårdsstyrelsens föreskrift i brev till direktören vid Centralfängelset i Karlshamn den 6 juli 1894 att Borghamns och Tjurkö kronoarbetsstationers arkiv skulle följa med när manskapet förflyttades till den nya tvångsarbetsanstalten i Karlskrona. Sålunda samlades hela kronoarbetskårens arkiv på ett ställe, med undantag av Första kompaniets arkivalier som bör höra hemma i Krigsarkivet, Elfte kompaniets (utom det lilla som var bundet samma med Tionde kompaniets handlingar) och Västra kronoarbetsstaionens arkvarlier som hamnade på Svartsjö, Östra konoarbetsstationens arkivalier som stannade på Nya Varvets tvångsarbetsanstalt i Göteborg samt avdelningarnas i Gävle och Linköping arkivalier om vilka ingenring närmare är känt. Från Karlskrona levererades kronoarbetsårens arkiv till landsarkivet i Lund och där bör det förvaras samlat liksom förut enligt riksarkivets skrivelse till landsarkivet den 17 maj 1984.
Arkivet omfattar handlingar från 1843 till 1894, främst koncept, orderjournaler, fångrullar, kyrkoböcker och inkomna skriverlser såsom verkställda ustlag och prästbevis. Det råder emellertid avsevärda skillnader mellan kårens olika enheter i fråga om arten av arkivalier. Allmänt sett är protokoll och räkenskaper mindre väl representerade. Det kan tilläggas att några förteckningar rörande kronoarbetskarlar ingår i Blekinge Landskanslis arkiv (E II a:6, E III a:1).

Litteratur
Frans Berglund: Tvångsarbetsanstalten å Svartsjö. Återblick på 25-årig verksamhet (1916) sid 1 f.
Carl Olof Brink: Historisk öfversigt af fängelse-systemen samt svenska lagstifningen rörande fängelserna (1848) sid. 196, 234-246.
Jonas Frykman: "Tjurkö - en stenhuggarö" (i Blekingeboken 1969) sid. 52 f.
Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård...(1895) sid. 412f., 427-429, 464-466.

Se också Svensk Författningssamling och Bidrag till Sveriges officiella statistik G) Fångvården för ifrågakommande år.
NADSE/LLA/10260
Volymer från Kronoarbetskåren
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v445887.b10  
20 0000 v445887.b20  
30 0000 v445887.b30  
40 0002 v445887.b40.s2  
50 0003 v445887.b50.s3  
60 0004 v445887.b60.s4  
70 0005 v445887.b70.s5  
80 0006 v445887.b80.s6  
90 0007 v445887.b90.s7  
100 0008 v445887.b100.s8  
110 0009 v445887.b110.s9  
120 0010 v445887.b120.s10  
130 0011 v445887.b130.s11  
140 0012 v445887.b140.s12  
150 0013 v445887.b150.s13  
160 0014 v445887.b160.s14  
170 0015 v445887.b170.s15  
180 0016 v445887.b180.s16  
190 0017 v445887.b190.s17  
200 0018 v445887.b200.s18  
210 0019 v445887.b210.s19  
220 0020 v445887.b220.s20  
230 0021 v445887.b230.s21  
240 0022 v445887.b240.s22  
250 0023 v445887.b250.s23  
260 0024 v445887.b260.s24  
270 0025 v445887.b270.s25  
280 0026 v445887.b280.s26  
290 0027 v445887.b290.s27  
300 0028 v445887.b300.s28  
310 0029 v445887.b310.s29  
320 0030 v445887.b320.s30  
330 0031 v445887.b330.s31  
340 0032 v445887.b340.s32  
350 0033 v445887.b350.s33  
360 0034 v445887.b360.s34  
370 0035 v445887.b370.s35  
380 0036 v445887.b380.s36  
390 0037 v445887.b390.s37  
400 0038 v445887.b400.s38  
410 0039 v445887.b410.s39  
420 0040 v445887.b420.s40  
430 0041 v445887.b430.s41  
440 0042 v445887.b440.s42  
450 0043 v445887.b450.s43  
460 0044 v445887.b460.s44  
470 0045 v445887.b470.s45  
480 0046 v445887.b480.s46  
490 0047 v445887.b490.s47  
500 0048 v445887.b500.s48  
510 0049 v445887.b510.s49  
520 0050 v445887.b520.s50  
530 0051 v445887.b530.s51  
540 0052 v445887.b540.s52  
550 0053 v445887.b550.s53  
560 0054 v445887.b560.s54  
570 0055 v445887.b570.s55  
580 0056 v445887.b580.s56  
590 0057 v445887.b590.s57  
600 0058 v445887.b600.s58  
610 0059 v445887.b610.s59  
620 0060 v445887.b620.s60  
630 0061 v445887.b630.s61  
640 0062 v445887.b640.s62  
650 0063 v445887.b650.s63  
660 0064 v445887.b660.s64  
670 0065 v445887.b670.s65  
680 0066 v445887.b680.s66  
690 0067 v445887.b690.s67  
700 0068 v445887.b700.s68  
710 0069 v445887.b710.s69  
720 0070 v445887.b720.s70  
730 0071 v445887.b730.s71  
740 0072 v445887.b740.s72  
750 0073 v445887.b750.s73  
760 0074 v445887.b760.s74  
770 0075 v445887.b770.s75  
780 0076 v445887.b780.s76  
790 0077 v445887.b790.s77  
800 0078 v445887.b800.s78  
810 0079 v445887.b810.s79  
820 0080 v445887.b820.s80  
830 0081 v445887.b830.s81  
840 0082 v445887.b840.s82  
850 0083 v445887.b850.s83  
860 0084 v445887.b860.s84  
870 0085 v445887.b870.s85  
880 0086 v445887.b880.s86  
890 0087 v445887.b890.s87  
900 0088 v445887.b900.s88  
910 0089 v445887.b910.s89  
920 0090 v445887.b920.s90  
930 0091 v445887.b930.s91  
940 0092 v445887.b940.s92  
950 0093 v445887.b950.s93  
960 0094 v445887.b960.s94  
970 0095 v445887.b970.s95  
980 0096 v445887.b980.s96  
990 0097 v445887.b990.s97  
1000 0098 v445887.b1000.s98  
1010 0099 v445887.b1010.s99  
1020 0100 v445887.b1020.s100  
1030 0101 v445887.b1030.s101  
1040 0102 v445887.b1040.s102  
1050 0103 v445887.b1050.s103  
1060 0104 v445887.b1060.s104  
1070 0105 v445887.b1070.s105  
1080 0106 v445887.b1080.s106  
1090 0107 v445887.b1090.s107  
1100 0108 v445887.b1100.s108  
1110 0109 v445887.b1110.s109  
1120 0110 v445887.b1120.s110  
1130 0111 v445887.b1130.s111  
1140 0112 v445887.b1140.s112  
1150 0113 v445887.b1150.s113  
1160 0114 v445887.b1160.s114  
1170 0115 v445887.b1170.s115  
1180 0116 v445887.b1180.s116  
1190 0117 v445887.b1190.s117  
1200 0118 v445887.b1200.s118  
1210 0119 v445887.b1210.s119  
1220 0120 v445887.b1220.s120  
1230 0121 v445887.b1230.s121  
1240 0122 v445887.b1240.s122  
1250 0123 v445887.b1250.s123  
1260 0124 v445887.b1260.s124  
1270 0125 v445887.b1270.s125  
1280 0126 v445887.b1280.s126  
1290 0127 v445887.b1290.s127  
1300 0128 v445887.b1300.s128  
1310 0129 v445887.b1310.s129  
1320 0000 v445887.b1320  
1330 0000 v445887.b1330  

ANTAL FÄRGBILDER

75 420 930

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär