Hällestad och Tjällmo tingslag

Hällestad och Tjällmo tingslag i Östergötlands län
LänÖstergötlands län
LandskapÖstergötland
ArkivtypHäradsrätt
InformationHällestads äldsta dombok (från 1599) innehåller till en början protokoll endast för Hällestads tingslag, men från 1640-talet har även Godegårds bergslag ingått i tingslaget. Det tidigare protokollet som visar detta är från 1640 5/3 vid ordinarie ting med "Hällestads och Godegårds bergslag". Men för 1637 finns dels ett protokoll 17/3 för Hällestads bergslag, dels ett 22/7 för "Godegårds bergslag och Tjällmo socknar". Nämndemännen äro olika i de två protokollen, men tingsförrättaren är densamme (Håkan Hök). I protokollen för Hällestads tingslag efter 1641 finnas nämndemän från Hällestad, Tjällmo och Godegård (för Tjällmo även från andra gårdar än den som ingick i bergslaget).

Alltifrån denna tid omfattar Hällestads tingslag Hällestad, Tjällmo och Godegårds socknar jämte i Hällestads och Godegårds bergslag ingående hemman från andra socknar. För 1642 och 1648 finnas protokoll för Hällestads tingslag i Gemens. domböcker, Östanstång 1642 och 1648, för 1648 dupletter av protokollen i Hällestad A I:2. Tingen hölls vid Hällestads kyrka, men med hänsyn till Tjällmo och Godegård blevo från 1722 vinter- och höstetingen flyttade till det gamla tingsstället vid Tjällmo kyrka. (År 1879 förenades Hällestads tingslag med Risinge tingslag till Finspånga läns härad.

Hällestads bergslag: Till bergslaget hörde år 1708, utom Hällestads socken, enligt Skattevärderingsbok (i Östergötlands landskontor) följande hemman från kringliggande socknar. Från Risinge: Gammelstorp, Brestorp, Stenstorp, Humbletorp, Köpma jb 1633, jb 1767, Hesmanstorp (Häsmetorp) jb 1633, jb 1767, Olstorp ej i jb 1706
(summa 7 mtl). Från Tjällmo: Bohytta jb 1643 jb 1767, Kvarmkärr jb 1643 jb 1767, Lappetorp (Labbetorp) jb 1643 jb 1767, Klotorp jb 1643 jb 1767, Kopperorp jb 1643 jb 1767, Lid jb 1643 jb 1767, Göl ej i jb 1706, Ansebo ej i jb 1706, Rathult ej i jb 1706, Måstorp jb 1633 jb 1767, Kårtorp 1633 1767, Sunesjö (Sunsjö) 1633, (därjämte Havetorp i jb 1767) (summa 9 1/2 mtl). Från Regna: Kattala = 1 mtl jb 1643 jb 1767. Från Vreta Kloster: Elmesbo jb 1643 jb 1767, Rosla jb 1643 jb 1767, Häggetorp jb 1643 jb 1767, Bryttorp jb 1643 jb 1767, Slumpeshult jb 1643 jb 1767, Puckhult (Pikhult) jb 1643, jb 1767, Axhult jb 1643 jb 1767, Biäsatter, Perstorp, Själdekärr, Torkarp, Grystorp, Hallesbo (summa 28 23/24 mtl). Från Ljung: Prestompta, Mörstorp (summa 1 1/4 mtl). Förteckningen är uppgjord 1708 av bergmästare G. Danckwardt. Huruvida samtliga dessa hemman även tidigare ingått i bergslaget har icke kunnat utrönas. En del av dessa kan likväl bevisas ha gjort det, då de tidigt förekomma i Hällestads äldsta dombok, nämligen: Kattala (Regna) och Labbetorp (Tjällmo) 1606, Köpma (Risinge) 1616 och Bohyttan (Tjällmo) 1619. Mantalslängderna för 1704 och 1706 upptaga ej samtliga de hemman som förekomma i Danckwardts förteckning. (Mtl äro dock delvis oriktiga då man ej alltid tydligt kan se en del hemmans sockensamhörighet, t ex hemmanen från Vreta kloster.)


Godegårds bergslag: Godegårds socken tillhörde tidigare Aska härad (1540), och åtminstone från 1560 Bobergs härad (Gustav Vasas testamente). Bergslaget omfattade utom Godegårds socken följande hemman (enligt mantalslängderna 1704 och 1706). Från Tjällmo: Skinnarebo (Skönnarebo) jb 1633 jb 1767 Å jb 1633 jb 1767 Hultema jb 1633 jb 1767 Tydigshyttan (Tidingshyttan) jb 1633 jb 1767 Mickelsbo jb 1633 jb 1767 Trålleflo jb 1633 jb 1767 Brötekullen jb 1633 jb 1767 1746: Vilkhyttan. Från Kristberg: Holma jb 1633 jb 1767 Bastebohl jb 1633 jb 1767 Lillboda jb 1633 jb 1767. Från Svennevads sn: Kiängstorp 1753, ej hänfört till Svennevad 1765 Emma ej 1746. Ända fram till 1755 i mantalslängderna förekommer benämningen Godegårds socken och bergslag resp. bergslag och socken, trots att Godegård genom k. brevet 1691 7/3 upphörde att vara bergslag (Ridderstad, 328). De äldsta tingsprotokollen för Godegårds bergslag, för 1585-94, finnas i "Gemensamma domböcker" med särskilda protokoll för ting i Godegård och särskilda för ting i Tjällmo men med samma nämnd. Att döma av ortnamnen synes mera av Tjällmo socken än vad som enligt senare uppgifter ingår i Godegårds bergslag, troligen hela Tjällmo, ha ingått i tingslaget. Endast ett protokoll nämner "Godegårds bergslag", nämligen vid tinget 1586 19/10 i Vilkhyttan i Tjällmo. För tiden 1606-07 finnas protokollen, fördelade för tingen vid Godegård och tingen vid Tjällmo, i Bobergs häradsrätts protokoll A I:1. Nästa gång vi möta protokoll från Godegårds bergslag är i Hällestad A I:1, där ett protokoll finnes vid ting 1637 22/7 med "Godegårds bergslag och Tjällmo socknar". För 1640 5/3 finns protokoll vid ting med "Hällestads och Godegårds bergslag", och vid senare ting synes Godegårds bergslag ha uppgått i Hällestads tingslag, då nämndemän från Godegård och Tjällmo hädanefter ingå i Hällestads nämnd. För tiden 1608-37 kan möjligen protokollen för Godegårds bergslag, i likhet med protokollen för 1606-07, ha förekommit tillsamman med protokollen för Bobergs härad, vilket kan framgå av renovationerna i Göta Hovrätt för Boberg 1617-29 (protokollen för Boberg i landsarkivet ha lucka för åren 1608-93).

Tjällmo socken: Tillhörde fram till början av 1600-talet Bobergs härad och angives i jordböckerna från 1630-talet till 1713 vara till hälften beläget i Bobergs och till hälften i Gullbergs härad men upptogs i sin helhet i kameralt hänseende under Finspånga län, varvid de sockendelar, som tillhörde de olika bergslagen räknades därunder. 4 1/2 hemman ingick i Godegårds bergslag och 8 1/4 hemman i Hällestads bergslag, dit de i judiciellt och kameralt hänseende räknades. Sedan Godegårds bergslag i judiciellt hänseende ingått i Hällestads tingslag, finnas tingsprotokollen för Tjällmo i Hällestads domböcker. Enligt Broocman har socknen haft eget sigill: "Tiaellmo Herat signet", vilket synes tyda på att socknen utgjort eget tingslag.

Utförligare information finns i NAD under Finspånga läns domsagas arkiv
NADSE/VALA/01547
Volymer från Hällestad och Tjällmo tingslag
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län 1595 -   
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:1 1599 - 1641    133 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:2 1648 - 1661    128 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:3 1663 - 1669    150 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:4 1670 - 1679    296 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:5 1680 - 1682    209 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:6 1683 - 1685    175 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:7 1686 - 1688    158 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:8 1689 - 1690    214 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:9 1691 - 1692    175 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:10 1693 - 1694    152 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:11 1695    130 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:12 1696    202 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:13 1697 - 1698    232 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:14 1699    149 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:15 1700 - 1705    488 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:16 1706 - 1709    414 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:17 1710 - 1713    429 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:18 1714 - 1716    334 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:19 1717 - 1718    183 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:20 1719 - 1720    124 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:21 1721 - 1722    199 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:22 1723 - 1724    213 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:23 1725 - 1726    147 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:24 1727 - 1728    220 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:25 1729 - 1733    466 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:26 1734 - 1737    393 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:27 1738    108 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:28 1739    133 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:29 1740    150 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:30 1741    225 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:31a 1742    695 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:31b 1742    73 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:32 1750 - 1753    794 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:33 1754 - 1756    826 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:42 1786 - 1789    635 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:43 1790 - 1792    613 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:44 1793 - 1795    478 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:81 1860 - 1863    724 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:86 1872 - 1873    508 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:87 1874 - 1875    450 kr
Bouppteckningar
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Hällestad och Tjällmo tingslag F:1 1739 - 1764    243 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:2 1765 - 1769    439 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:3a 1770 - 1774    342 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:3b 1770 - 1774    117 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:4 1775 - 1779    265 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:5 1780 - 1784    401 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:6 1785 - 1789    497 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:7 1790 - 1794    523 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:8 1795 - 1799    472 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:9 1800 - 1804    469 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:10 1805 - 1809    370 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:11 1810 - 1814    505 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:12 1815 - 1819    481 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:13 1820 - 1824    479 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:14 1825 - 1829    484 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:15 1830 - 1834    569 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:16 1835 - 1839    631 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:17 1840 - 1844    649 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:18 1845 - 1849    745 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:19 1850 - 1854    640 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:20 1855 - 1859    585 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:21 1860 - 1863    485 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:22 1864 - 1869    575 kr
Hällestad och Tjällmo tingslag F:23 1870 - 1878    837 kr
Bouppteckningsregister
Hällestad och Tjällmo tingslag BouReg:1 1739 - 1878    240 kr
Övrigt
Se: Hällestad och Tjällmo tingslag AI:31a 1742 - 1749    695 kr
Se: Hällestad och Tjällmo tingslag AI:31a 1742 - 1749    695 kr
Se: Hällestad och Tjällmo tingslag AI:32 1750 - 1752    794 kr
Se: Hällestad och Tjällmo tingslag AI:32 1750 - 1752    794 kr

ANTAL FÄRGBILDER

81 071 311

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet