Rådhusrätten i Malmö 1

Rådhusrätten i Malmö 1 i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypRådhusrätt
InformationUnder medeltiden handlades stadens administration efter tyskt mönster av borgmästare och råd. I danska städer var den primära domstolen bytinget men även fogden, kungens man, hade troligen viss domsrätt. Rådet omnämns i Malmö första gången 1331 i samband med stadfästande av privilegier. I och med dess införande uppstod en ny rättsinstans, rådstuvurätten, senare kallad rådhusrätten. Ännu på 1500-talet var kompetensfördelningen mellan rådhusrätten och bytinget oklar. I praxis tycks rådhusrätten ha handlagt civila mål och bytinget brottmål, egendoms- och pantförskrivningsärenden. På 1500-talet vädjade man från bytinget till rådhusrätten och från rådhusrätten kunde man i Malmö liksom i en del andra danska städer överklaga direkt till kungens rättarting, s.k. landstingsrätt.

Det medeltida rådet, som hade bestått av stadens ledande köpmannaskikt, hade omhänderhaft all administration (magistratens föregångare). Arbetsuppgifterna cirkulerade bland rådmännen, typ kämnärsinstitutionen som hade hand om stadens räkenskaper.

Efter övergången till Sverige knöts administrationen fastare till kronan. Borgmästarna, från 1680-talet en politie- och en justitieborgmästare, tillsattes allt oftare efter generalguvernörens eller kungens beslut. Bytinget ersattes med kämnärsrätt 1682 då svenska regeringen funnit att justitiemålens handläggning försenades på grund av att bytinget endast träffades en gång per vecka.

Fördelningen av mål mellan rådhusrätten och kämnärsrätten går ej helt att klarlägga före 1734 års lag då man ännu dömde efter stadslagens åldriga rådstuvubalk. De flesta civilmål tycks ha legat under rådhusrätten medan kämnärsrätten dömde i brottmål. I grova mål skedde dock endast rannsakningen i kämnärsrätten, varefter målet överläts till högre rätt.

I och med 1734 års lag klarnade kompetensfördelningen och rådhusrätten hade hand om civilmål och sjörätts- och växelsaker, mål angående lagfart, inteckning, uppbud, arv, testamente och förmynderskap, brottmål angående liv och ära. Den var dessutom överinstans till kämnärsrätten. Överinstans till rådhusrätten var Göta Hovrätt ända tills hovrätten över Skåne och Blekinge tillkom 1820. Uppsikten över domstolarna låg hos landshövdingen.

Förutom dessa domstolar fanns specialdomstolar som slottsrättens, accisrätten, sjötullrätten och hall- och manufakturrätten (se dessas arkiv).

Tullmålen upptogs i specialdomstol fram till 1831 och övergick sedan till rådhusrätten. 1842 tillkom en särskild avdelning av rådhusrätten som skulle behandla tullmål.

Kämnärsrätten avskaffades 1849 och 1850 inrättades en andra avdelning i rådhusrätten. Den särskilda tullmålsavdelningen ersattes av första avdelningen för civilmål medan andra avdelningen förutom tullmål också hade hand om brottmål.

Allt eftersom polisväsendet organiserades (fr.o.m. 1868 ny stadga) uppkom också behov av en dömande polisfunktion och 1874 inrättades en tredje avdelning på rådhusrätten som upptog polismål (polisdomstolen).

Med Kungl. brev 1911 fick rådhusrätten, magistraten och polisverket en ny stadga och polisdomstolen skildes från rådhusrätten och blev egen myndighet. I rådhusrätten handlade Första avdelningen a) tvistemål och ansökningsärenden rörande lagfarter, inteckningar, förlagsinteckningar, tomträtt, äktenskapsförord, förmynderskap, bouppteckningar, arv och testamenten, morgongåvor, lösöreköp, b) konkurs- och boskillnadsmål, c) ansökningar om aktiebolag, registrering av föreningars upplösning, tvister angående ägande- och besittningsrätt, hyres- och växelmål mm. Andra avdelningen handlade: handels-, dispasch och andra sjörättsmål, sjöförklaringar, brottmål efter lottning med trejde avdelningen och hälften av alla tvistemål som inte tillhörde särskild avdelning. På Tredje avdelningen ankom: tryckfrihetsmål, förhör i mål som anhängiggjorts i annan domstol, mål med häktade personer och hälften av tvistemålen m.m.

Fördelningen av mål förblev densamma fram till 1947. I och med den nya rättegångsbalkens ikraftträdande 1948 utökades antalet avdelningar från tre till fyra och avdelningarna indelades i rotlar. Polisdomstolen upphörde och infogades i tredje avdelningen, liksom lagsökningsdomaren (första avdelningen). Handlingar efter 1947 har förtecknats som separat arkivbildare, se Rådhusrätten i Malmö 2.

Tidigare har Magistratens handlingar ingått i Rådhusrättens arkiv, men dessa urskildes till egen arkivbildare vid ordnings- och förteckningsarbete 1954.
NADSE/MSA/00811
Volymer från Rådhusrätten i Malmö 1
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Småprotokoll
Inteckningsprotokoll
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:1 1503 - 1548    188 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:2 1514 - 1559    261 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:3 1560 - 1575    250 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:4 1587 - 1592    321 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:5 1593 - 1597    166 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:6 1597 - 1600    206 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:7 1601 - 1604    241 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:8 1604 - 1608    292 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:9 1609 - 1613    302 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:10 1610 - 1612    135 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:11 1614 - 1618    303 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:12 1618 - 1620    146 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:13 1619 - 1621    242 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:14 1620 - 1622    82 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:15 1621 - 1624    318 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:16 1622 - 1623    146 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:18 1624 - 1625    238 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:17 1624 - 1626    175 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:19 1626 - 1627    252 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:20 1626 - 1628    171 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:21 1628 - 1631    283 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:22 1628 - 1632    228 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:23 1631 - 1633    246 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:24 1632 - 1633    111 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:25 1633 - 1634    228 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:26 1633 - 1634    120 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:27 1634 - 1635    204 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:28 1635 - 1637    174 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:29 1636 - 1637    236 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:30 1637 - 1639    168 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:31 1638 - 1641    153 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:32 1639 - 1641    202 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:33 1641 - 1643    165 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:34 1643 - 1646    258 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:35 1646 - 1649    148 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:36 1650 - 1652    195 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:37 1652 - 1655    246 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:38 1655 - 1663    301 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:39 1663 - 1671    319 kr
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län 1668 -   
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:40 1670 - 1675    163 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:41 1672 - 1679    304 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:42 1679 - 1682    139 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:43 1682 - 1685    168 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:44 1686 - 1688    153 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:45 1688 - 1690    195 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:46 1688 - 1692    226 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:47 1692 - 1693    139 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:48 1693 - 1694    258 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:49 1694 - 1696    259 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:50 1696 - 1698    297 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:51 1696 - 1698    234 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:52 1698 - 1700    275 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:53 1699 - 1700    199 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:54 1700 - 1701    287 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:55 1701 - 1702    258 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:56 1702    250 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:57 1703    247 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:58 1704    222 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:59 1705    261 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:60 1706    249 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:61 1707    245 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:62 1708    227 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:63 1709 - 1710    217 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:64 1710    164 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:65 1711    408 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:66 1712    435 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:67 1713    402 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:68 1714    315 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:69 1715    281 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:70 1716    240 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:71 1717    195 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:72 1718 - 1719    296 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:73 1719 - 1720    240 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:74 1720 - 1721    398 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:75 1722    420 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:76 1723    454 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:77 1724    442 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:78 1725    517 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:79 1726    586 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:80 1727    474 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:81 1728    349 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:82 1729    571 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:83 1730    654 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:84 1731    564 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:85 1732    301 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:89 1732 - 1735    144 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:86 1733    479 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:87 1734    390 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:88 1735    498 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:90 1736    541 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:91 1737    574 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:92 1738    513 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:93 1739    457 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:94 1740    427 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:95 1741    512 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:96 1742    379 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:97 1743    433 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:98 1744    505 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:99 1745    460 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:100 1746    568 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:101 1747    694 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:102 1748    406 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:103 1749    456 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:104 1750    526 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:105 1751    414 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:106 1752    397 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:107 1753    365 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:108 1754    416 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:109 1755    360 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:110 1756    393 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:111 1757    426 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:112 1758    310 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:113 1759    331 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:114 1760    427 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:115 1761    339 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:116 1762    440 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:117 1763    451 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:118 1764    739 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:119 1765    639 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:120 1766    554 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:121 1767    584 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:122 1768    388 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:123 1769    285 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:124 1770    401 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:125 1771    438 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:126 1772    288 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:127 1773    279 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:128 1774    325 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:129 1775    276 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:130 1776    292 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:131 1777    256 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:132 1778    240 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:133 1779    232 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:134 1780    211 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:135 1781    258 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:136 1782    299 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:137 1783    254 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:138 1784    246 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:139 1785    201 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:140 1786    216 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:141 1787    185 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:142 1788    168 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:143 1789 - 1790    198 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:144 1791    154 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:145 1792    232 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:146 1793    211 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:147 1794    194 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:148 1795    258 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:149 1796    328 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:150 1797    360 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:151 1798    352 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:152 1799    298 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:153 1800    302 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:154 1801    333 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:155 1802    239 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:156 1803    223 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:157 1804    229 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:158 1805    193 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:159 1806    181 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:160 1807    184 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:161 1808    169 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:162 1809    223 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:163 1810    237 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:164 1811    207 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:165 1811    234 kr
Bouppteckningar
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:1 1546 - 1557    199 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:2 1558 - 1559    187 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:3 1560 - 1562    219 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:4 1563 - 1564    199 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:5 1566 - 1569    270 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:6 1571 - 1577    192 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:7 1578 - 1581    264 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:8 1582 - 1589    268 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:9 1590 - 1591    256 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:10 1592 - 1593    228 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:11 1594 - 1595    184 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:12 1597 - 1599    226 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:13 1600 - 1602    262 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:14 1603 - 1607    181 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:15 1608 - 1613    178 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:16 1614 - 1616    211 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:17 1617 - 1619    219 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:18 1620 - 1622    218 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:19 1623 - 1629    217 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:20 1630 - 1644    194 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:21 1645    295 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:22 1645 - 1649    260 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:23 1650 - 1652    274 kr
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1820   
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:24 1653 - 1655    326 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:25 1656 - 1658    376 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:26 1659 - 1660    336 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:27 1661 - 1672    399 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:28 1673 - 1677    462 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:1 1677 - 1690    314 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:29 1678 - 1683    372 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:30 1679 - 1683    362 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:31 1684 - 1689    481 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:32 1690 - 1695    391 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:2 1691 - 1694    317 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:3 1694 - 1697    331 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:33 1696 - 1701    396 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:4 1697 - 1701    333 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:5 1701 - 1703    229 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:34 1702 - 1709    444 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:6 1703 - 1705    310 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:7 1706 - 1709    322 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:35 1710    415 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:8 1710    291 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:9 1710    302 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:10 1710    252 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:11 1710    231 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:36 1711 - 1712    437 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:12 1711 - 1712    304 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:13 1712    317 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:37 1713    432 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:14 1713    240 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:15 1713    351 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:16 1714 - 1715    254 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:38 1714 - 1716    330 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:17 1716 - 1717    309 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:39 1717 - 1722    357 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:18 1718 - 1721    284 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:19 1722    208 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:40 1723 - 1725    487 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:20 1723 - 1728    377 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:41 1726 - 1727    249 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:42 1728 - 1729    337 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:43 1730    447 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:21 1730    268 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:44 1731 - 1732    404 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:22 1731 - 1745    285 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:45 1733 - 1734    303 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:46 1735    336 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:47 1736    276 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:48 1737    371 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:49 1738 - 1739    488 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:50 1740    538 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:51 1741    490 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:52 1742    480 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:53 1743    652 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:54 1744    251 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:55 1745    509 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:56 1745    85 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:57 1746 - 1747    300 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:23 1747 - 1753    333 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:58 1748    384 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:59 1749 - 1750    610 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:60 1751 - 1752    454 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:61 1753 - 1755    489 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:24 1754 - 1756    327 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:62 1756 - 1759    416 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:25 1757 - 1759    322 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:63 1760 - 1762    424 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:26 1760 - 1762    240 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:64 1763 - 1764    412 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:27 1763 - 1765    344 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:65 1765 - 1767    513 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:28 1766 - 1769    327 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:66 1768 - 1772    417 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:29 1770 - 1772    352 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:30 1773 - 1775    324 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:67 1773 - 1776    361 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:31 1776 - 1780    315 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:68 1777 - 1781    461 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:32 1781 - 1783    250 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:69 1782 - 1785    472 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:33 1784 - 1785    238 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:34 1786 - 1787    220 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:70 1786 - 1788    390 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:35 1788 - 1789    309 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:71 1789 - 1792    394 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:36 1790 - 1792    279 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:72 1793 - 1797    393 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:37 1793 - 1797    312 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:73 1798 - 1801    439 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:38 1798 - 1801    345 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:74 1802 - 1805    448 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:39 1802 - 1808    385 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:75 1806 - 1808    330 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:76 1809 - 1811    474 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:40 1809 - 1813    381 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:77 1812 - 1816    448 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:41 1814 - 1820    371 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:78 1817 - 1819    372 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:79 1820 - 1823    445 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:42 1821 - 1825    371 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:80 1824 - 1826    424 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:43 1826 - 1830    339 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:81 1827 - 1830    418 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:82 1831 - 1833    372 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:44 1831 - 1839    415 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:83 1834 - 1837    431 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:84 1838 - 1840    448 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:45 1840 - 1844    317 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:85 1841 - 1844    492 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:86 1845 - 1847    415 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:46 1845 - 1855    355 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:87 1848 - 1849    260 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:88 1850 - 1851    408 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:89 1852 - 1853    304 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:90 1854 - 1855    358 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:91 1856 - 1857    321 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:92 1858 - 1859    305 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:93 1860 - 1861    330 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:47 1861 - 1870    421 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:94 1862 - 1863    252 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:95 1864 - 1865    295 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:96 1866 - 1867    282 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:97 1868 - 1869    391 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:98 1870 - 1871    373 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:48 1871 - 1878    490 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:99 1872 - 1873    292 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:100 1874 - 1875    316 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:101 1876 - 1877    358 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:102 1878 - 1879    312 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:49 1879 - 1932    399 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:103 1880 - 1881    383 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:104 1882    282 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:105 1883    349 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:106 1884    278 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:107 1885    327 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:108 1886    248 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:109 1887    259 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:110 1888    264 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:111 1889    316 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:112 1890    324 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:113 1891    262 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:114 1892    344 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:115 1893    359 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:116 1894    365 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:117 1895    261 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:118 1896    318 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:119 1897    310 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:120 1898    367 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:121 1899    417 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:122 1900    411 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:123 1901    355 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:124 1902    414 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:125 1903    406 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:126 1904    418 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:127 1905    439 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:128 1906    478 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:129 1907    499 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:130 1908    415 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:131 1909    384 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:132 1910    441 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:133 1911    510 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:134 1912    283 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:135 1912    282 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:136 1913    337 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:137 1913    316 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:138 1914    308 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:139 1914    316 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:140 1915    336 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:141 1915    329 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:142 1916    286 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:143 1916    230 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:144 1916    207 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:145 1917    234 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:146 1917    226 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:147 1917    227 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:148 1918    215 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:149 1918    238 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:150 1918    252 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:151 1919    288 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:152 1919    303 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:153 1919    277 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:154 1920    352 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:155 1920    295 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:156 1921    289 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:157 1921    318 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:158 1922    261 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:159 1922    255 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:160 1922    280 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:161 1923    282 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:162 1923    301 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:163 1923    293 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:164 1924    258 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:165 1924    298 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:166 1924    313 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:167 1925    268 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:168 1925    337 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:169 1925    337 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:170 1926    304 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:171 1926    306 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:172 1926    300 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:173 1926    315 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:174 1927    270 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:175 1927    252 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:176 1927    311 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:177 1927    457 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:178 1928    321 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:179 1928    310 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:180 1928    302 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:181 1928    301 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:182 1929    324 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:183 1929    323 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:184 1929    261 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:185 1929    280 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:186 1929    288 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:187 1930    315 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:188 1930    307 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:189 1930    318 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:190 1930    310 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:191 1931    339 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:192 1931    370 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:193 1931    370 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:194 1931    395 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:195 1932    379 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:196 1932    392 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:197 1932    387 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:198 1932    418 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:199 1933    372 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:200 1933    371 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:201 1933    370 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:202 1933    395 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:50 1933 - 1936    445 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:203 1934    397 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:204 1934    422 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:205 1934    381 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:206 1934    418 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:207 1935    403 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:208 1935    415 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:209 1935    411 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:210 1935    468 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:211 1936    484 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:212 1936    493 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:213 1936    448 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:214 1936    447 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:215 1937    600 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:216 1937    543 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:217 1937    579 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:51 1937    277 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:218 1938    451 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:219 1938    429 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:220 1938    443 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:221 1938    422 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2B:52 1938 - 1947    302 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:222 1939    383 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:223 1939    408 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:224 1939    411 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:225 1939    532 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:226 1940    460 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:227 1940    456 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:228 1940    472 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:229 1940    446 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:230 1940    412 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:231 1941    484 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:232 1941    417 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:233 1941    478 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:234 1941    519 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:235 1941    378 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:236 1942    478 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:237 1942    471 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:238 1942    579 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:239 1942    561 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:240 1943    459 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:241 1943    490 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:242 1943    469 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:243 1943    454 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:244 1943    457 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:245 1944    516 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:246 1944    560 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:247 1944    552 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:248 1944    514 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:249 1944    526 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:250 1945    527 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:251 1945    504 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:252 1945    499 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:253 1945    472 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:254 1945    508 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:255 1946    541 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:256 1946    522 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:257 1946    534 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:258 1946    583 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:259 1946    573 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:260 1947    562 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:261 1947    586 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:262 1947    578 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:263 1947    536 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:264 1947    587 kr
Bouppteckningsregister
Rådhusrätten i Malmö 1 BouReg:1 1546 - 1701    148 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 BouReg:2 1701 - 1849    132 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 BouReg:3 1850 - 1925    212 kr
Se: Magistraten i Malmö DödReg:1 1877 - 1899    106 kr
Se: Magistraten i Malmö DödReg:2 1900 - 1910    195 kr
Se: Magistraten i Malmö DödReg:3 1911 - 1928    234 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 BouReg:4 1926 - 1940    225 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 BouReg:5 1941 - 1945    120 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 BouReg:6 1946 - 1950    142 kr
Småprotokoll
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:1 1768 - 1774    262 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:2 1770 - 1779    236 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:3 1774 - 1776    195 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:4 1777 - 1779    171 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:5 1780 - 1786    240 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:6 1780 - 1786    216 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:7 1780 - 1788    233 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:8 1789 - 1792    222 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:9 1793 - 1795    218 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:10 1796 - 1797    199 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:11 1798 - 1799    211 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:12 1800 - 1802    244 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:13 1803 - 1805    245 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:14 1806 - 1808    234 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:15 1809 - 1810    250 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:16 1811 - 1812    277 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:17 1813 - 1814    230 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:18 1815 - 1816    231 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:19 1817 - 1818    216 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:20 1819 - 1820    282 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:21 1821 - 1822    219 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:22 1823 - 1824    229 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:23 1825    168 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:24 1826 - 1827    259 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:25 1828 - 1829    230 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:26 1830 - 1831    236 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:27 1832 - 1834    321 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:28 1835 - 1836    214 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:29 1837 - 1838    232 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:30 1839 - 1840    242 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:31 1841 - 1842    232 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:32 1843    159 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:33 1844    177 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:34 1845    147 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:35 1846    196 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:36 1847    255 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:37 1848    230 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:38 1849    246 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:39 1850    267 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:40 1851    247 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:41 1852    222 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:42 1853    233 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:43 1854    250 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:44 1855    222 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:45 1856    243 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:46 1857    292 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:47 1858    311 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:48 1859    295 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:49 1860    348 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:50 1861    387 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:51 1862    447 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:52 1863    364 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:53 1864    289 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:54 1865    281 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:55 1866    313 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:56 1867    334 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:57 1868    354 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:58 1869    382 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:59 1870    299 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:60 1871    354 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:61 1872    463 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:62 1873    628 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:63 1874    734 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:64 1875    732 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:65 1876    208 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2A:66 1876    285 kr
Inteckningsprotokoll
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CB:1 1897    464 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CB:2 1898    552 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CB:3 1899    468 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CB:4 1900    411 kr
Övrigt
Rådhusrätten i Malmö 1 A2DA:1 1607 - 1655    179 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2DA:2 1656 - 1675    112 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:1 1658 - 1664    312 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:2 1665 - 1668    266 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:3 1669 - 1672    289 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:4 1673 - 1679    284 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2DA:3 1675 - 1689    121 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:5 1680 - 1683    255 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:1 1683 - 1705    231 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1B:1 1683 - 1854    103 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:6 1684 - 1687    304 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:7 1688    303 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:8 1688 - 1689    285 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:9 1689 - 1690    299 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:10 1690    310 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:11 1690 - 1691    303 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:12 1691 - 1692    306 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:13 1692    286 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:14 1692    322 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:15 1693    345 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:16 1693 - 1694    307 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:17 1694    343 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:18 1694    297 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:19 1695 - 1696    313 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:20 1696    294 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:21 1696    319 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:22 1697    300 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:23 1697    288 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:24 1697 - 1698    322 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:25 1698    333 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:26 1698 - 1699    300 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:27 1699    258 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:28 1699    348 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:29 1699 - 1700    310 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:30 1700    285 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:31 1700    315 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:32 1700 - 1702    303 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:33 1702    346 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:34 1702 - 1703    307 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:35 1703    230 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:36 1703    175 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:37 1704    311 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:38 1704 - 1705    297 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:39 1705 - 1706    336 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:2 1705 - 1718    197 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:40 1706    324 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:41 1706 - 1707    303 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:42 1707    283 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:43 1708    339 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:44 1709    303 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:45 1709 - 1710    301 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:46 1710    330 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:47 1711    330 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:48 1711 - 1712    303 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:49 1712 - 1713    289 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:50 1713    268 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:51 1713 - 1714    320 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:52 1714    246 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:53 1714 - 1715    272 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:54 1715    320 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:55 1716    283 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:56 1716 - 1717    269 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:57 1717    313 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:58 1717 - 1718    330 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:59 1718    316 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:60 1718 - 1719    344 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:61 1719 - 1720    312 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:3 1719 - 1729    259 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:62 1720    173 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:63 1720    213 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:64 1720 - 1721    270 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:65 1721    324 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:66 1722    323 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:67 1722 - 1723    288 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:68 1723    343 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:69 1723    326 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:70 1723 - 1724    330 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:71 1724    303 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:72 1724 - 1725    332 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:73 1725    222 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:74 1725    235 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:75 1725    279 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:76 1726    330 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:77 1726 - 1727    372 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:78 1727    279 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:79 1727 - 1728    322 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:80 1728    299 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:81 1728    245 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:82 1728 - 1729    290 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:83 1729    301 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:84 1729    312 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:85 1729    305 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:4 1729 - 1739    285 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:86 1730    296 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:87 1730    201 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:88 1730    168 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:89 1730 - 1731    315 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:90 1731    318 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:91 1732    313 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:92 1732    352 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:93 1732    253 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:94 1733    306 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:95 1734    314 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:96 1734 - 1735    324 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:97 1735    324 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1B:2 1735 - 1737    85 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:98 1736    246 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:99 1736    306 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:100 1736    319 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:101 1736    180 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:102 1737    332 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:103 1737    286 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:104 1738    259 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:105 1738    313 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:106 1739    192 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:107 1740    304 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:108 1740 - 1741    301 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:5 1740 - 1754    360 kr
Se: Rådhusrätten i Malmö 1 A1AA:100 1746    568 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:6 1755 - 1769    431 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:8 1755 - 1791    182 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 D1A:1 1768 - 1819    206 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:7 1770 - 1791    520 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:9 1792 - 1812    492 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:10 1792 - 1812    109 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:227 1808    275 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:228 1808 - 1809    265 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:234 1811    331 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:235 1811    342 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:236 1811    339 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 F1AA:237 1811 - 1812    335 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:11 1813 - 1822    240 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:12 1813 - 1822    97 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1B:3 1817 - 1818    286 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 D1A:2 1819 - 1857    274 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1B:4 1821 - 1822    223 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:13 1823 - 1843    317 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:14 1823 - 1861    237 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1B:5 1830    171 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:15 1844 - 1861    297 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 D1A:3 1858 - 1869    173 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:16 1862 - 1871    372 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:17 1862 - 1871    108 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1DA:16 1865    635 kr
Se: Rådhusrätten i Malmö 1 A1DA:16 1865    635 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 D1A:4 1869 - 1875    155 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:18 1872 - 1875    253 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A2CA:19 1872 - 1875    102 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 D1C:1 1874    97 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1DA:33 1882    676 kr
Se: Rådhusrätten i Malmö 1 A1DA:33 1882    676 kr
Rådhusrätten i Malmö 1 A1B:6 1889 - 1890    145 kr

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

79 515 759

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär