Allmän information

Dessa köp- och användarvillkor gäller från och med 2019-11-08 och ersätter alla tidigare köp- och användarvillkor från Arkiv Digital AD AB (nedan kallat ArkivDigital).

Tillämplighet

ArkivDigitals allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på ArkivDigitals hemsida angivet datum och ersätter tidigare av ArkivDigital publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom ArkivDigitals hemsida utgör ArkivDigitals ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på ArkivDigitals hemsida och i övriga publikationer har hemsidan företräde.

Produkter

ArkivDigital säljer tillgång till digitala bilder av historiskt källmaterial, antingen via abonnemanget ArkivDigital eller på CD/DVD-skiva, och därtill förenliga tjänster såsom beställningsfotografering av arkivhandlingar, högupplösta flygbilder eller släktforskningsuppdrag.

Abonnemangstjänst ArkivDigital

Abonnemangstjänsten ArkivDigital ger tillgång till vår databas via Internet. När ArkivDigital byter programvaruversion av tjänsten så slutar vi att utveckla tidigare versioner.

Ett ArkivDigital abonnemang är personligt och inloggningsuppgifter får alltså inte delas med andra personer.

Beställningsfotografering

Beställningsfotograferingstjänsten innebär att kunden kan beställa fotografering av en eller flera volymer som inte tidigare fotograferats av ArkivDigital. När ArkivDigital fotograferat de beställda volymerna publiceras de i ArkivDigital online och blir tillgängliga för alla som har ArkivDigital online-abonnemang.

CD eller DVD

Försäljning av CD eller DVD sker per volym, bilderna levereras i så kallat JPG-format. Om flera volymer köps samtidigt och om det finns möjlighet så levereras dessa på samma skiva. Önskas annat leveranssätt ange detta vid beställning.

Pris och betalning

Priserna är angivna i svenska kronor inklusive mervärdesskatt (moms). ArkivDigital förbehåller sig rätten till prisändring utan föregående avisering.

Vid val av köpmetod faktura sänds fakturan via brev eller E-post. För faktura via brev tillkommer en fakturaavgift på 25 kr inklusive moms. För kunder bosatta i Sverige gäller att vid köp av CD/DVD, högupplöst flygbild eller uppdragsforskning, skall betalning ske inom 30 dagar från fakturadatum. Fakturor för abonnemang hos ArkivDigital och tjänsten beställningsfotografering, förfaller till betalning 10 dagar från fakturadatum. Om ett ArkivDigital online-abonnemang eller beställningsfotografering beställs samtidigt som CD/DVD, vidareförsäljningsprodukter eller uppdragsforskning förfaller fakturan till betalning 10 dagar från fakturadatum.

Betalning går även att göra med vissa kontokort (VISA och Mastercard), Swish samt direkt bankbetalning. På sidan för abonnemangsbeställning framgår för vilka banker direkt bankbetalning fungerar. För kunder bosatta i utlandet tillämpar vi förskottsbetalning.

På alla beställningar av CD eller DVD tillkommer frakt- och administrationsavgift (fast pris, inkluderar eventuell fakturaavgift).

Vid försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Påminnelseavgift 50 kronor.

Leveranstid

Vid beställning av ArkivDigital abonnemang blir abonnemanget tillgängligt direkt efter genomförd betalning. Vid kort- och direkt bankbetalning samt vid Swishbetalning, är detta direkt efter genomförd betalning och vid fakturabetalning är detta när vi har bekräftat inbetalningen till vårt Plusgirokonto. Beroende på vilka banker som är inblandade brukar detta ta 2-3 bankdagar.

Leveranstiden vid beställning av CD eller DVD är normalt högst tio dagar, men oftast mindre än en vecka. Vid större beställningar eller om leveranstiden på tio dagar inte kan hållas meddelas kunden.

Vid köp av beställningsfotografering sker publiceringen av den beställda volymen inom på hemsidan angivet antal dagar från genomförd betalning. ArkivDigital reserverar sig för eventuella förseningar orsakade av oförutsedda händelser.

Vid beställning av högupplöst flygbild levereras bilden inom en vecka.

Vid beställning av Litteratur är leveranstiden inom en vecka.

Återköp

Vad gäller konsuments rätt till återköp, d.v.s. ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall CD- eller DVD- konvolut ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar ArkivDigital återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts eller försvunnit eller när varan är använd återköpes ej. När ett abonnemang på ArkivDigital online aktiverats anses den varans plombering bruten och återköp medges ej. Vid köp av beställningsfotografering sker återköp om vi inte har möjlighet att fotografera den beställda volymen, p.g.a. att den är skadad, förstörd eller av annan anledning otillgänglig.

Vid återköp av fysiska produkter skall kund betala fraktkostnader för returen.

Vid återköp skall kund kontakta ArkivDigitals kundservice på telefon 010-10 11 333 eller via E- post till kundtjanst@arkivdigital.se. Uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar, under vilken tid varan skall ha kommit ArkivDigital tillhanda. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till ArkivDigital vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när ArkivDigital mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt som lagen om konsumentskydd vid distansavtal m.m. närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till ArkivDigital lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte CD- eller DVD-skivor då förseglingen/plomberingen brutits. Ångerrätten gäller ej på köp av abonnemang om värdet understiger 400 kr. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Ångerrätten gäller ej vid köp av tjänsten beställningsfotografering eller annan specialbeställning.

Vill konsument hävda ångerrätt rekommenderas denne att kontakta ArkivDigitals kundservice på telefon 010-101 13 33 eller E-post till kundtjanst@arkivdigital.se. Uppge order- eller fakturanummer för att få information om hur man går till väga.

Läs mer om ångerrätten här.

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig skall företagskund reklamera till ArkivDigital omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt returnera varan på i punkten ”Återköp” beskrivet vis (se ovan). Konsument (privatperson) har rätt att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäckts. Felaktiga varor bytes mot nya.

Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig ArkivDigital rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper ArkivDigital på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för ArkivDigital. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vill konsument utöva reklamation rekommenderas denne att kontakta ArkivDigitals kundservice på telefon 010-101 13 33 eller E-post till kundtjanst@arkivdigital.se. Uppge order- eller fakturanummer för att få information om hur man går till väga.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till PostNord på telefon020-232220 för företag och 020-232221 för privatpersoner och till ArkivDigital på telefon 010-10 11 3 33 eller E- post kundtjanst@arkivdigital.se.

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare

Föreligger fel som ArkivDigital ansvarar för, åtar sig ArkivDigital att efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. ArkivDigital äger rätt att hänvisa kund direkt till annan reparatör eller till serviceverkstad för felets åtgärdande.

ArkivDigital ansvarar för fel orsakade av ArkivDigital gjorda program. För fel orsakade av tredje parts program hänvisas till respektive programtillverkare.

I förhållande till konsument (privatperson)

Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen; ArkivDigital kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för ArkivDigital. ArkivDigital har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Teknisk support

För teknisk support eller användarstöd för av ArkivDigital sålda varor eller tjänster, hjälper ArkivDigital till i den mån ArkivDigital anser sig kunna vara behjälpliga. För teknisk support eller användarstöd för tredje parts program eller produkt hänvisas till respektive tillverkare.

Personuppgifter

ArkivDigital är personuppgiftsansvarig för de uppgifter kunden lämnar till ArkivDigital. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa utskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du valt. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 010- 10 11 333.

En person, förening eller annan organisation, som är registrerad hos ArkivDigital kallas framöver för användare.

Användargenererat material (privatpersoner)

Kart- och husmarkörer

För användare finns möjligheten att identifiera flygbilder över hus och andra byggnader. Inlagda och av ArkivDigital godkända markörer finns kvar även om användaren inte har abonnemang eller om användaren vill bli raderad ur ArkivDigitals användardatabas.

Rättningsförslag i register

För användare finns möjligheten att skicka in förslag till rättningar av de register som ArkivDigital publicerat. Inskickade rättningar från användare, både av ArkivDigital godkända samt icke godkända, ägs av ArkivDigital.

Släktträd

Släktträdet är endast till för enskilda individer. 

Du äger din data och vi kommer inte att sälja, utbyta, överföra eller dela din data med annat företag utan ditt samtycke. Detta gäller ej tredjepartsleverantörer som används för att leverera vår tjänst.

Du kan närsomhelst radera ditt släktträd. Dock kan ArkivDigital inte garantera att material från ett släktträd kan tas bort i sin helhet eftersom ArkivDigital inte har kontroll över vad som indexerats av Google och andra sökmotorer på internet.

Säkerheten kring lagringen av din data är mycket hög och är vår högsta prioritet. ArkivDigital kan ändå inte garantera att något inte skulle kunna ske så att din data blir förstörd eller oåtkomlig under din abonnemangstid. Det är därför viktigt att du sparar en kopia lokalt eller på annat vis hos dig genom att exportera en så kallad gedcom-fil med jämna mellanrum.

Efter avslutat abonnemang sparas din data i minst två år. Dock kan ArkivDigital inte garantera att datan finns kvar, se stycket ovan.

Vid användning av ArkivDigitals tjänster och släktträdsfunktion ger du ArkivDigital rätt att samla in, bearbeta och analysera information som finns i släktträdet för att förbättra vår tjänst.

Du är ansvarig för innehållet i ditt släktträd och uppgifterna kan inte bekräftas av ArkivDigital.

Du ansvarar för att ha alla nödvändiga rättigheter för det material som du publicerar (fotografier mm). Du ansvarar även för att innehållet inte innehåller känsliga personuppgifter, kränkande uppgifter mm.

ArkivDigital har inte ansvar eller ersättningsskyldighet för material som publiceras av en användare.

ArkivDigital kan komma att dölja släktträd eller till och med radera träd som bryter mot regler eller inte uppfyller god sed.

Tvist

Vid en eventuell tvist där köparen är en privatperson försöker vi i första hand komma överens med köparen om en lösning. Om vi ändå inte kan enas har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Vid eventuell tvist mellan två eller flera företag försöker vi i första hand hitta en gemensam lösning, som alla kan acceptera. Om vi ändå inte kan enas kommer en sådan tvist då som regel hänskjutas till allmän domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndigheters beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från ArkivDigital, som gör att ArkivDigital ej kan hålla nämnda avtal eller utfästelser, skall utgöra grund till att ArkivDigital befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal eller utfästelser.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, fel i informationen eller på eventuella fel i specifikationen på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster.

ArkivDigitals material skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Detta innebär att det finns speciella bestämmelser kring att kopiera, imitera eller distribuera ArkivDigitals material; bl.a. logotyp, grafik, ljud, bilder och texter. Läs mer om upphovsrätt och tillåten användning av material på våra hemsidor och i vår databas.

ANTAL FÄRGBILDER

90 354 915

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet